Правна информация

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА GALENIC COSMETICS LABORATORY

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
Можете да се свържете с нас на:
Телефон: +359 882 130 390; +359 882 130 100
Адрес: България, София п.к. 1404, ж.к. „Гоце Делчев“, бул. „България“ № 49А, етаж 4, офис 30
Имейл: contact@global-distribution.org

ИЗДАТЕЛ

GALENIC COSMETICS LABORATORY
Обикновено акционерно дружество с капитал 20.010.000 €
Адрес на управление:  3, rue du Colonel Moll – 75017 PARIS
Телефон : 33 (0) 5 08 82 23 84 RCS Paris 889 310 108 TVA Intracommunautaire: FR44889310108

Директор на публикациите
Г-жа Сара Мишел - Стивънс – Директор на марката GALÉNIC

Администратор на Сайта
SHOPIFY
Shopify Inc. 151 O’Connor St., Ground floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Canada
Contact : assistance@shopify.com
Tel : 001-613-241-2828


ЧЛЕН 1 – ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Настоящите общи условия за ползване (наричани по-нататък „ОУП“) имат за цел да определят условията за ползване и достъп до Сайта, принадлежащ на GALENIC COSMETICS LABORATORY (наричани по-нататък “GALENIC COSMETICS LABORATORY”), които Потребителите (наричани по-нататък „Потребители”) приемат със самия акт на посещението си в Сайта.

Ако Потребителите не ги приемат, GALENIC COSMETICS LABORATORY ги приканват да напуснат Сайта.   
ОУП са подчинени на френското законодателство и могат да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие. Посещението на Сайта и ползването му е само за лични, нетърговски цели. 
Като общо правило, на потребителя е забранено да използва Сайта или части от него в разрез със закона (авторските права) или в нарушение на настоящите ОУП.

Влизайки в Сайта, Потребителят приема да спазва ОУП такива, каквито са публикувани към датата на влизането.

ОУП са приложими към всеки потребител, който посещава Сайта.   

ЧЛЕН 2 – ОПИСАНИЕ НА САЙТА

Сайтът е достъпен единствено онлайн на следния адрес: https://www.galenic.bg/ и единствено за Потребители, установени на територията на България.

Сайтът е създаден, за да предоставя информация, отнасяща се до GALENIC COSMETICS LABORATORY (материали за продукти и съвети, игри и конкурси, бюлетини и т.н.) както и пълно представяне на различните серии на марката GALENIC® (наричана по-нататък „Марката”). Сайтът разпространява по-конкретно не обвързваща информация за продуктите на Марката с постоянната грижа да представя тези продукти, но без това да представлява директна оферта за закупуването на продукти или услуги (освен ако изрично не е указано противоположното) (наричани по-нататък „Услуги”). 

Ако сте малолетен се задължавате да посещавате Сайта в присъствието на Вашите родители или настойници, които ще трябва предварително да приемат настоящите условия. Ако сте под шестнадесет (16) години, с приемането на общите правила и условия на сайта декларирате, с приемане на общите правила и условия на сайта декларирате, че сте получили разрешението на Вашите родители или настойници да предоставите на GALENIC COSMETICS LABORATORY Вашите лични данни, за да имате достъп до Сайта, както и че сте съгласни да получавате информация от GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Сайтът не представлява оферта за сключване на договор и не приема реклама под никаква форма.  

Доколкото актуализирането на Сайта се осъществява като се взимат предвид всички дейности, може да се случи така, че някои нови информации, Услуги или съобщения вече да не са валидни към момента на тяхното разпространение или просто да не са актуални. GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да гарантират, въпреки че се полагат необходимите усилия за това, абсолютната актуалност на всички информации и Услуги, които се разпространяват в Сайта.

GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да гарантират точността и изчерпателността на информацията и Услугите, съдържащи се на Сайта. GALENIC COSMETICS LABORATORY ще внасят съответните корекции. Разпространяваните информации и Услуги, обаче, могат да бъдат предмет на актуализиране между момента, когато Потребителите са ги е забелязали и момента, когато са се запознали подробно с тях. Като следствие от това, GALENIC COSMETICS LABORATORY не гарантират по никакъв начин, че тези информации и Услуги са точни, пълни и актуални.  

Ползването на Сайта е изцяло отговорност на Потребителите. GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за какъвто и да е резултат, получен вследствие на ползването на Сайта. 

Освен при изрични противоположни разпоредби, всяко нововъведение, което подобрява или увеличава функционалността на една или повече от съществуващите Услуги, както и всяка нова услуга, разработена от GALENIC COSMETICS LABORATORY ще бъдат подчинени на ОУП. Потребителите приемат факта, че Услугите са им предоставени на принципа „такива, каквито са”. Потребителите се задължават да ползват Сайта съобразно целите, описани в ОУП, да не ги променят, както и да не се опитват да насочват останалите Потребители към друга услуга. 

ЧЛЕН 3- УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА

3.1. За да има достъп до Сайта, Потребителят следва да разполага с необходимия хардуерен и софтуерен капацитет за използването на Интернет. За да има достъп до Сайта чрез компютър, таблет или смартфон (наричани по-нататък „Устройства”), Потребителят трябва да разполага с подходящ високоскоростен Интернет или с мобилен абонамент, който позволява достъп до Интернет чрез компютър/таблет/съвместим мобилен телефон като : смартфон (IOS, Android, Windows), wap, wifi връзка и/или 3G / 4 G.

Потребителят осъзнава, че условията по договора му с неговия интернет или мобилен оператор ще продължат да бъдат прилагани по време на използването на Сайта. 

Потребителят ще поема сам всички такси, които могат да бъдат изисквани от интернет/мобилния оператор, произтичащи от оказаните Услуги за свързване с интернет, wifi, wap и/или 3G/4G, при използването на Сайта.

На Потребителя е забранено по време на използването на Сайта да възпрепятства и нарушава доброто функциониране на Сайта, на сървърите и мрежите и/или да променя, адаптира или прониква непозволено в Сайта, и/или да променя приложения или пък друг сайт, така че това да причини смущения във връзката със Сайта.   

Потребителят е наясно с ограниченията на интернет/мобилните и телекомуникационни мрежи и съответно се ангажира:

 • да защитава своите устройства от всякакви форми на вируси и от опити за проникване, неоторизиран достъп и/или използване от трети страни.
  • да спазва изискванията за инсталиране, експлоатация и поддръжка на своите устройства, необходими за доброто функциониране на Сайта.
 1. 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Използвайки Сайта, на Потребителите се забранява:

  • да използват Сайта и Услугите му за политически, пропагандни или религиозни цели;
  • да променят целите на Сайта;
  • да провеждат нерегламентирани дейности, включително отнасящи се до носителите на права върху текстовете, фотографиите, изображенията, видеоклиповете и т.н.;
  • да правят реклама или да привличат по друг начин вниманието на останалите Потребители към използването на каквато и да е друга услуга, независимо конкурентна или не;
  • да засягат по какъвто и да е начин функционирането на Сайта;
  • да нарушават законите за интелектуалната собственост;
  • да нарушават действащите закони и разпоредби;

На Потребителите се забранява:
• да качват, изпращат или прехвърлят по електронна поща или по какъвто и да е друг начин всяко съдържание, което е незаконно, вредящо, заплашително, злоупотребяващо, представлява тормоз, клеветническо, вулгарно, непристойно или заплашващо личния живот на другите, подбуждащо към омраза, расизъм или укоримо по друг начин;
• да дават консултации, поместват, качват и предават всяко съдържание, което би противоречало на действащите закони във Франция, включително и на тези в областта на интелектуалната собственост;
• да се опитват да въведат в заблуда другите Потребители, като използват името или данните на други лица и особено като се опитват да се представят за служители или свързани с Услугите на GALENIC COSMETICS LABORATORY, за посредници, гидове или предоставящи настаняване;
• да качват, поместват, прехвърлят по електронна поща или по какъвто и да било друг начин всякакво съдържание, съдържащо вируси или всякакви кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, нарушават или ограничават функционалността на компютърните софтуери или други средства за телекомуникация, като списъкът не се ограничава само с тук изброените;
• да качват, поместват или прехвърлят по електронна поща или по какъвто и да е друг начин всяко съдържание, което нарушава права, свързани с патенти, установени търговски марки, производствени тайни, интелектуална собственост или всякакво друго право на собственост (наричани по-нататък „Правата”), принадлежащи на друг;
• да нарушават нормалния обмен на информация във форумите, като ускоряват движението на екрана така, че Потребителите да не могат да следят мненията и да напишат своето мнение, както и да извършват всяко друго действие с аналогичен смущаващ характер, което пречи на Потребителите да комуникират в реално време;
• да нарушават или смущават Услугата, сървърите, свързаните към Услугата мрежи или да отказват да се съобразяват с поставените условия, процедури, общите правила или разпоредби, приложими спрямо мрежите, свързани с Услугата;
• да притесняват по какъвто и да е начин някой отделен или повече Потребители;
• да събират и съхраняват лични данни и данни за идентификация, принадлежащи на други Потребители;

GALENIC COSMETICS LABORATORY или всяко лице или структура, определени от тях, ще имат право да заличават или изтеглят всяко съдържание, което нарушава разпоредбите на настоящите условия и/или на действащото законодателство и/или представлява нарушение по какъвто и да е друг начин.

Потребителите осъзнават също така, че всички рискове, произтичащи от използването на Услугите и на Сайта са за тяхна сметка. 


ЧЛЕН 4 – ИНФОРМАЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

4.1. Информация за продуктите и Услугите
Освен ако противното не е изрично указано, продуктите и Услугите, представени на Сайта представляват общо представяне на гамата продукти на Mарката. Информацията цели единствено осведомяване, а не създаване на договорни отношения. 

4.2.Използване на съветите, представени на Сайта

В Сайта има информация, която е предоставена на разположение на Потребителите. Това предоставяне не е свързано с трансфер на правата на собственост върху тази информация. На Потребителите е отстъпено единствена правото да се консултират и използват тази информация, но без изключителни права и само за тяхна лична употреба. В този смисъл, на Потребителите се забранява да копират или да възпроизвеждат информацията или части от нея по какъвто и да било начин и върху какъвто и да било носител, съществуващ или бъдещ, да превеждат информацията на какъвто и да е друг език, както и да я адаптират.

GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за последиците, преки или непреки и/или за каквато и да е вреда, възникнала като резултат от несъвършенства в информацията или неправомерно проникване, променящо информацията. Освен това, GALENIC COSMETICS LABORATORY не поемат отговорност по отношение на резултатите, произтичащи от използването на информацията и на съветите, предоставени на Потребителите.

Освен всичко друго, GALENIC COSMETICS LABORATORY не дават никаква гаранция, изрична или подразбираща се, и не поемат никаква отговорност, свързана с използването на тази информация и на тези съвети. Те са предоставени само с информативна цел.

За всякаква допълнителна информация и/или при съмнение можете да пишете на следния:

Електронен адрес: website_bulgaria@galenic.com

Пощенски адрес:  GALENIC COSMETICS LABORATORY – 2 rue d’Austerlitz – 31000 TOULOUSE

 

ЧЛЕН 5 – ОНЛАЙН ПУБЛИКУВАНЕ НА ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Сайтът позволява на Потребителите, след като са се идентифицирали, да използват услугата за оценки и мнения онлайн (наричани по-нататък оценки/мнения) , за да ги публикува като оценки и мнения за продуктите на марката.

Всеки Потребители е отговорен за своите Оценки/Мнения. GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да са Оценки/Мнения, публикувани от който и да е Потребител.  

5.1. Условия за публикуване на Оценки/Мнения
Публикувайки Оценки/Мнения на Сайта, Потребителите декларират и гарантират:
•    че техните Оценки/Мнения са съобразени с ОУП и с действащите закони и разпоредби;
•    че те самите са автори на Оценките/Мненията и не си присвояват чужда идентичност, не използват фалшив адрес на електронна поща и не въвеждат в заблуждение относно произхода на техните Оценки/Мнения;
•    че техните Оценки/Мнения са оригинални и не засягат интелектуалните права на трети лица;
•    че цялото публикуваното съдържание е точно и коректно.

Потребителите декларират и гарантират освен това, че не поместват никакво съдържание което:  
•    предполага идентификацията им (Потребителите не използват пълните си име и фамилия, а единствено първото или потребителското си име);
•    съдържа информации (включително цени) за конкурентите на GALENIC COSMETICS LABORATORY или за техни продукти (особено за други производители и/или дистрибутори и/или доставчици на козметични продукти, имащи отношение към красотата/здравето на косата);
•    няма връзка с оценката на продуктите на Марката, представени на Сайта;
•    предполага тяхно облагодетелстване от трета страна под каквато и да е форма;
•    е възможно да се разглежда като реклама или промоция или каквато и да е друга форма на прокарване на интерес;
•    съдържа информация, която препраща към други интернет-сайтове, URL-адреси, адреси на електронна поща, контакти или номера на телефони;
•    съдържа вируси или всякакви друга програми или файлове, които са потенциално  увреждащи или смущаващи, или пък инструкции за създаването на подобни вируси, програми или файлове.
•    би се разглеждало като клеветническо, заплашително, злоупотребяващо, обидно или зложелателно, подбуждащо към насилие или омраза, вулгарно, непристойно, засягащо личния живот  или права върху изображения или неподходящо по какъвто и да е друг начин;
•   би представлявало диагностициране или съвети, имащи отношение към проблеми от областта на медицината, психологията, правото, финансите и т.н.

5.2. Контрол, публикуване и промяна на Оценките и Мненията

 • Характеристика на контрола
 • Преди всяко публикуване от страна на GALENIC COSMETICS LABORATORY.
 • В срок до 1 месец от тяхното представяне от Потребителя.
 • Отказ за публикуване

ЛАСОРАТОРИИ GALENIC си запазват правото да откажат публикуване на всякакви Оценки/Мнения които нарушават условията, описани в член 1.

Освен това, GALENIC COSMETICS LABORATORY си запазват правото да не публикуват:
•   дублиращо се съдържание;
•   мнения, които не са написани на френски език;
•   всяко неразбираемо съдържание (особено такова със символи, които заместват буквите или поредици от думи, без паузи помежду им) ;

 • всяко съдържание в разрез с действащите френски закони и разпоредби или с добрите нрави (особено фалшифицирано, клеветническо, обидно , дискриминиращо, подбуждащо към омраза или насили, засягащо личния живот или застрашаващо малолетни съдържание).

  В случай на отказ за публикуване на негова Оценка/Мнение, потребителят ще бъде уведомен по мейл, изпратена на адреса, посочен при неговата идентификация. 
 • Публикувани Оценки/Мнения
  Публикуваните след преглед от модератора Оценки и Мнения ще бъдат видими на Сайта в продължение на 3 години. След този период, Оценките / Мненията се запазват от GALENIC COSMETICS LABORATORY за срок от още 3 години.
  Оценките и мненията не могат да бъдат променяни след тяхното предоставяне от страна на Потребителя.

5.3. Интелектуална собственост
За всяка своя Оценка или Мнение, което Потребителите поместват на Сайта, Потребителите предоставят с настоящето на GALENIC COSMETICS LABORATORY безплатно, неотменимо, не изключително и важащо за целия свят право за срок от 10 години да възпроизвежда,  представя, използва, копира, променя, адаптира, превежда, създава свързани с това произведения, включва в други произведения и разпространява тази Оценка или Мнение (изцяло или частично), както и да го използва по всякакъв друг начин и/или да включва това съдържание към какъвто и да е носител, медия или технология.

С настоящето, Потребителите са предупредени, че GALENIC COSMETICS LABORATORY могат също да превеждат и публикуват техните Мнения и Оценки на своите страниците в социалните мрежи Facebook, Instagram и върху всяка версия на Сайта на чужд език и/или приложение към него (свързаните сайтове Galenic&Vous, Сайта e-Shop и бюлетина, като този списък не е изчерпателен).

С настоящето, Потребителите са предупредени, че една такава публикация може да включва тяхното име (или потребителско име, както се препоръчва по-горе), използвано при публикацията на тяхната Оценка/Мнение. С настоящето, Потребителите приемат че техните Оценки/Мнения могат да бъдат използвани в асоциация с Марката и логата, свързани с нея, както и при условията, предвидени в настоящия параграф. 

5.4. За контакт
За всякакви въпроси или коментари, засягащи продуктите на GALENIC COSMETICS LABORATORY или тяхната употреба, Потребителите могат да се свържат с GALENIC COSMETICS LABORATORY на следния електронен адрес:
website_bulgaria@galenic.com

GALENIC COSMETICS LABORATORY си запазват правото да изпратят Вашето мнение на своя отдел за Потребители, ако сметнат това за подходящо.

ЧЛЕН 6 – ПУБЛИКАЦИЯ НА СНИМКИ В GALENICLIVE

6.1. Потребителите декларират и гарантират, че употребявайки GALENIC LIVE, услуга предоставена на тяхно разположение и позволяваща им да постват снимки на Сайта и/или следните социални мрежи: Facebook, Instagram с добавка хаштаг #Galenic или @galenic_official :

-  имат навършени осемнадесет (18) или повече години;
-  са направили тази снимка, изпратена в GALENIC COSMETICS LABORATORY и притежават всички права върху нея. В случай че Потребителят не е собственик на снимката, той гарантира на GALENIC COSMETICS LABORATORY, че е придобил споменатите права на собственост върху снимката-изображението и че с акта на публикуване се съгласява да ги отстъпи на GALENIC COSMETICS LABORATORY при условията, предвидени в настоящия член, без да е допустима каквато и да е било контестация от страна на трети лица спрямо GALENIC COSMETICS LABORATORY. В случай че Потребителят не притежава никакви права върху снимката-изображението, той ще бъде държан отговорен за всеки съдебен спор, свързан с нарушаване на правата на трети лица.
- имат разрешението на всички лица, които се появяват на снимките да предоставят правата, залегнали в ОУП;
- използването на техните снимки от страна на GALENIC COSMETICS LABORATORY не засяга правата на трети лица и не нарушава никакъв закон; както и че
- са чели, разбрали и приели ОУП.

Следва да се има предвид и че всеки месец GALENIC COSMETICS LABORATORY могат да обявяват „снимка на месеца”, която да бъде поместена на предно място като публикация в Сайта, в частта GALENIC LIVE, както и в Instagram, без никакво заплащане в полза на Потребителя.

Потребителите са задължени:

 • да се държат подобаващо и да не нарушават личния живот на трети лица,
  • да не предоставят съдържание и/или снимки, които:

(i) нарушават правото на интелектуална собственост на трети лица и/или правата върху снимки на трети лица и/или уважението спрямо личния живот;
(ii) са противоположни на действащите френски закони и разпоредби или на добрите нрави (включително със съдържание, което е фалшифицирано, клеветническо или обидно, или което дискриминационно, подбужда към омраза или насилие, засяга личния живот на трети лица или застрашава малолетни);
(iii) представят конкурентен(и) продукт(и) или компании на GALENIC COSMETICS LABORATORY. Подразбира се, че терминът „конкурентен продукт” означава продукт с качествата на козметичен и с индикации, сходни или подобни на продуктите, продавани от GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Снимката (те) изпратени от Потребителите също така не трябва да бъдат:
- с порнографски, расистки и педофилски характер или нарушаващ правата на малолетни;
- с клеветнически, дискриминационен, опозоряващ или обиден характер към отделен човек или юридическо лице;
- в нарушение на правото или на действащите закони и разпоредби;
- във възхвала на престъпления против човечеството;
- с подбуждащ към омраза или насилие характер;
- със засягащ човешкото достойнство характер;
- с подбуждащ към консумацията на наркотици, алкохол и тютюн характер;
- в нарушение на интелектуалната собственост;
- в нарушение на правилата за реклама;
- със застрашаващ малолетните характер.

Горният списък не е изчерпателен.
Неспазването на тези условия ще означава непубликуването на снимката (те) от страна на GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Aко GALENIC COSMETICS LABORATORY понесат каквито и да било загуби или щети вследствие на предоставянето на декларации с невярно съдържание от страна на Потребителите по отношение на условията предвидени в този член и в ОУП, Потребителите признават и приемат да обезщетят за тези загуби или щети GALENIC COSMETICS LABORATORY.

Подразбира се, че всяко действие, извършено в рамките на услугата GALENIC LIVE, не е управлявано нито спонсорирано от компанията Facebook®, като последната не може по никакъв начин да бъде държана отговорна за каквито и да било съдебни спорове, свързани с тези действия. 

6.2. Интелектуална собственост
За всяка снимка (и), които Потребителите предоставят на Сайта и/или на цитираните по-горе социални мрежи, Потребителите дават на GALENIC COSMETICS LABORATORY безплатно, неотменимо, не изключително и важащо за целия свят право за срок от 10 години да възпроизвежда,  представя, използва, копира, променя, адаптира, създава свързани с това произведения, включва в други произведения и разпространява тази (тези) снимка (и) (изцяло или частично), както и да ги използва по всякакъв друг начин и/или да включва това съдържание към какъвто и да е носител, медия или технология.

С настоящето, Потребителите са предупредени, че GALENIC COSMETICS LABORATORY могат също така да публикуват тяхната (техните) снимка (и) на своите страниците в социалните мрежи Facebook, Instagram и върху всяка версия на своя Сайт на чужд език и/или на приложение към Сайта (свързаните сайтове Galenic&Vous, сайта e-Shop и бюлетина, като този списък не е изчерпателен).

С настоящето, Потребителите са предупредени, че една такава публикация може да включва тяхното име (или потребителско име, както се препоръчва по-горе), използвано при публикуването на тяхната (техните) снимка (и). С настоящето Потребителите приемат, че тяхната (техните) снимки могат да бъдат използвани в асоциация с Марката и логата, свързани с нея, както и при условията, предвидени в настоящия параграф.    

Освен това Потребителите приемат че:
- GALENIC COSMETICS LABORATORY нямат никакво задължение да използват тяхната (техните) снимка (и): решението за използването им принадлежи на GALENIC COSMETICS LABORATORY;
- GALENIC COSMETICS LABORATORY няма да използват тяхната (техните) снимка (и) по начин, които не е предвиден в ОУП без тяхното предварително писмено съгласие, както и че
- GALENIC COSMETICS LABORATORY ще уважават винаги техните морални права върху снимката (те) им.

Потребителите могат да оттеглят споменатите права във всеки един момент, като заличат хаштага, свързан с Mарката или снимката (те), или като ни изпратят мейл на следния електронен адрес: website_bulgaria@galenic.com. GALENIC COSMETICS LABORATORY ще направят всичко възможно, за да спрат използването на снимката (те) веднага след като получат искането.  

6.3. GALENIC COSMETICS LABORATORY ще поемат отговорност за всяка загуба или пряка щета, която Потребителите биха претърпели вследствие на неспазване от GALENIC COSMETICS LABORATORY на настоящите ОУП. Независимо от това, в рамките на предвиденото от закона, GALENIC COSMETICS LABORATORY отхвърлят  отговорността за (i) всеки разход, загуба или особена щета, които са непряки, допълнителни или последващи; (ii) загуба на печалба, (iii) пропуснати ползи, договори или възможности за бизнес, или загуба на добро име; (iv) загуба на доход или предвиждани икономии; (v) загуба или компрометиране на данни или информация; както и (vi) всяка щета, произтичаща от използването на снимката (те), така, както е предвидено от ОУП,  независимо дали се касае за квази-деликт, договорното или друга област на правото и дори и ако GALENIC COSMETICS LABORATORY са били информирани за възможното възникване на такива щети.

ЧЛЕН 7 – ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

7.1 ОТГОВОРНОСТ
Ползването на Сайта е изцяло и под пълната отговорност на Потребителите, които се задължават да го използват съобразно неговото предназначение.

GALENIC COSMETICS LABORATORY гарантират безпроблемното използване на Сайта от Потребителите и гарантират по-специално, че сайтът не нарушава интелектуалните права на трети лица и че е оригинален. GALENIC COSMETICS LABORATORY гарантират, че Сайтът е съобразен с действащите разпоредби на френското законодателство и със стандартите на IT индустрията в областта на сайтовете.

Потребителите се ангажират да не вкарват, волно или неволно, вируси, бъгове или файлове от каквото и да е естество, които могат да нарушат функционирането на Сайта, като при подобен случай те сами ще поемат цялата отговорност.

С оглед защитата на всички, GALENIC COSMETICS LABORATORY могат да преследват по съдебен път Потребителите, които са в нарушение.

Потребителят декларира и гарантира, че познава отлично особеностите и ограниченията на Интернет, включително и това, че при прехвърлянето на данни и информация в мрежата техническата надеждност е относителна, като тези данни циркулират в най-различен тип мрежи с различен капацитет и възможности, което в дадени периоди може да наруши достъпа или да го направи невъзможен.

GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за каквато и да е щета, настъпила вследствие на свързването със Сайта или използването на Сайта от потребителя.

GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за грешки, пропуски, вируси или резултати, които са резултат  от неправилната употреба на Услугите, на информацията и на Сайта.   

На практика GALENIC COSMETICS LABORATORY са отговорни единствено за предоставяне на информация.

GALENIC COSMETICS LABORATORY, неговите ръководители или служители, както и тези на ПФДК не могат да бъдат държани отговорни:
- за каквато и да е щета, произтичаща от свързване със, достъп до или ползване на Сайта;
- за щети, произтичащи пряко или непряко от посещаването на Сайта или употребата на Услугите в него;
- за преки или непреки щети, произтичащи от ползването на Сайта, включително и за всяка оперативна, финансова или търговска щета или загуба на сайтове или данни във всяка информационна система, дори и ако GALENIC COSMETICS LABORATORY  са били запознати с възможността за подобни щети.

GALENIC COSMETICS LABORATORY в никакъв случай не могат да бъдат държани отговорни за загуба на информация/Услуги или вреди, свързани с тази Услуга. Никоя информация и Услуга, предоставени от Сайта не могат да бъде тълкувани като каквато и да е гаранция.

Под условията на действащото законодателство и разпоредби, GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за каквато и да е вреда, включително и, но не само, за пропуснати ползи, загуба на клиенти, на данни, на нематериални активи, която може да произтече от използването или от невъзможността за използването на Сайта, и като цяло за всяко събитие, което има отношение към Сайта и/или какъвто и да е друг сайт.  

7.2. ПРОМЯНА ИЛИ СПИРАНЕ НА САЙТА
GALENIC COSMETICS LABORATORY  полагат усилия да поддържат достъпа до Сайта в режим 7/24, но нямат задължение да го постигнат.  GALENIC COSMETICS LABORATORY могат да прекратят достъпа до него, включително и за целите на поддръжката и подобряването му. GALENIC COSMETICS LABORATORY не са отговорни по никакъв начин за всички тези прекъсвания, както и за последствията, които могат да произтекат за Потребителя или за което и да е трето лице.

GALENIC COSMETICS LABORATORY си запазват правото да променят или заличават Сайта без предизвестие и без да носят отговорност за това. Заличаването или промяната на Сайта не могат по никакъв начин  да доведат за Потребителя до специално партньорство или до обезщетения за щети или лихви.

7.3. ГАРАНЦИИ
Потребителите съзнават и приемат изрично че:

• ползването на Сайта и Услугите му от тях е за техен собствен риск и сметка. Услугата е предоставена на принципа „такава, каквато е” и е достъпна в зависимост от нейната разполагаемост, като  GALENIC COSMETICS LABORATORY не предоставят изрична или подразбираща се гаранция, отнасяща се до качеството или съвместимостта на Услугата с конкретна, специфична употреба, и не нарушаването на правилата за ползване на Сайта от Потребителите (списъкът не е изчерпателен).

• GALENIC COSMETICS LABORATORY не гарантират, че сайтът и/или Услугите ще отговорят на техните очаквания; че няма да бъде прекъсвани, че винаги ще бъдат налични и че няма да имат никакви грешки; че резултатите, които могат да бъдат получени при употребата на Услугите ще бъдат точни и надеждни;  че качеството на всички Услуги, информации или всякакъв друг материал, получен от тях чрез Услугата ще бъде на нивото на техните очаквания, както и че недостатъците на използвания софтуер, ако има такъв, ще бъдат коригирани.

• Всеки свален материал, или получен по какъвто и да е друг начин при използването на Услугата е за риск и сметка на Потребителите, които сами носят отговорност за всяка щета, понесена от техния компютър или за всяка загуба данни, свързана със свалянето на този материал.  

ЧЛЕН 8 –  ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Освен при противоположни разпоредби, съдържащи се в настоящето, всички елементи от Сайта и самият Сайт (включително и особено текстовете, данните и базите данни, графиките, логата, марките, наименованията, анимациите, изображенията, видеоклиповете, звуците, софтуера и всички други елементи)  (наричани по-нататък „Eлементите”) са изключителна собственост на GALENIC COSMETICS LABORATORY и/или на трети лица, които са им отстъпили права, като попадат под разпоредбите на френското и международно законодателство за авторските права и в по-широк смисъл за интелектуалната собственост.

Тези елементи са защитени с авторски права, copyrights, марки, патенти, права върху базите данни, производствени тайни и/или всякакви други права на интелектуална собственост

Всички права за възпроизводство, представяне и публична комуникация са запазени, включително за визуални, фотографски, иконографски или друг вид представяния. Възпроизводството на Сайта или на части от него на какъвто и да е електронен носител, е официално забранено, освен при изрично разрешение на Директора, отговорен за публикациите.

Марките и логата, използвани в Сайта са запазени и тяхното възпроизводство би представлявало фалшификация. Всички права за ползване са запазени. Съгласно член L.122-4 от Кодекса за интелектуалната собственост, всяко тяхно представяне или възпроизвеждане без изрично разрешение, цялостно или частично и по какъвто и да било начин е незаконно и би представлявало фалшификация, попадаща под санкциите на членове L. 335-2 и следващите от Кодекса за интелектуалната собственост. 

На Потребителя не се позволява да продава, копира, наема,  разпространява с цел продажба, прехвърля, преотстъпва, или по друг начин да предоставя, променя, адаптира Сайта, да го използва изцяло или частично в друг софтуер, да го превежда, разделя на части, или създава друг софтуер или други функционалности, производни на тези на Сайта, без изричното писмено разрешение на Директора, отговарящ за публикациите.

GALENIC COSMETICS LABORATORY отстъпват безплатно на Потребителя право, което не е изключително, не може да се преотстъпва, лично е и е ограничено до лична употреба, на достъп, използване и визуализация на Сайта и неговите Елементи. Това право е отстъпено изключително за лично ползване, частно и не с търговска цел, и при условие да се спазват всички изисквания, свързани с правото на възпроизвеждане и интелектуалната собственост. В този смисъл, на Ползвателя се забранява да копира и/или възпроизвежда изцяло или частично Елементите с каквото и да било средство и на какъвто и да било носител, съществуващ или бъдещ, да превежда на какъвто и да било език и да адаптира Елементите.

Всяка друга употреба на Елементите е строго забранена и представлява нарушение на разпоредбите на Кодекса за интелектуална собственост.

ЧЛЕН 9 –  ДАННИ ОТ ЛИЧЕН ХАРАКТЕР

Достъпа и употребата на Сайта са свързани със събирането на данни от личен характер, което Потребителят приема. Тези данни от личен характер ще бъдат пазени в продължение на три (3) години, срок, който е абсолютно необходим за използването на Сайта.

GALENIC COSMETICS LABORATORY обръщат внимание на Потребителите, че тяхната база-данни, която е възможно да съдържа лични данни, се третира съгласно Регламент 2016/679/UE на Европейския парламент и на Съвета от 27 май 2016 г., отнасящ се до защитата на физическите лица по отношение на  данните от личен характер и на свободното движение на данни (RGPD).

Личните данни, които Потребителят споделя онлайн са предназначени единствено за употреба от GALENIC COSMETICS LABORATORY, отговорни за тяхната обработка и съхранение. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен на тези, които хостват Сайта или са свързани с поддръжката и управлението на неговото съдържание.

GALENIC COSMETICS LABORATORY се ангажират да предприемат всички разумни мерки, с които разполагат, за да запазят конфиденциалността на данните от личен характер.

Данните от личен характер са предмет на автоматична обработка и могат да бъдат използвани по следния начин:
- Осъществяване на връзката с Потребителя: изпращането на мейли от Потребителите. В случай на изпращане от Потребителите на мейли на адрес website_bulgaria@galenic.com; данните се запазват и използват, за да се отговори на Потребителите и да се осигури проследяемост;
- Предоставяне на услуги: изпращане на бюлетини от страна на GALENIC COSMETICS LABORATORY (след получаване на съгласие от страна на  потребителя). Следва да се уточни, че потребителят може във всеки един момент да промени предпочитанието си относно бюлетина.
- Статистически проучвания: GALENIC COSMETICS LABORATORY компилират, изучават и сравняват данни на Потребителите с личен характер, за да определят по-точно техния профил и по този начин да се адаптира спрямо очакванията на Потребителите. Тези статистически проучвания са стриктно конфиденциални и остават изключителна собственост на GALENIC COSMETICS LABORATORY. Те не се преотстъпват на трети лица.

Данните от личен характер никога няма да бъдат достъпни за трети лица. Те ще бъдат криптирани за всяко лице, което няма разрешение да се запознава с тях.  Като резултат, събраните и запазени данни, няма да позволяват точното идентифициране на Потребителя.

GALENIC COSMETICS LABORATORY могат да бъдат принудени да предоставят личните данни на всеки Потребител, когато те са необходими за идентификация, призоваване за даване на обяснения или за съдебна процедура  при вероятно нанасяне на щета или засягане (умишлено или не) на правата или собствеността на Сайта, на други Потребители на Сайта или на всяко друго лице, когато тези действия водят до риск от санкциониране.   

GALENIC COSMETICS LABORATORY се ангажират да предприемат всички разумни мерки, с които разполагат, за да запазят конфиденциалността на данните от личен характер.

Потребителят разполага с право на достъп до своите данни, както и с правото да променя и изтрива  своите лични данни. Той разполага също с право на ограничаване на обработката, както и с право на противопоставяне. За да упражни тези свои права, потребителят може да се свърже с GALENIC COSMETICS LABORATORY на следния адрес: website_bulgaria@galenic.com.

GALENIC COSMETICS LABORATORY ще направят необходимото, за да отговорят по удовлетворяващ начин на неговите искания. Ако, по каквато и да е причина, Потребителят сметне, че отговорът на GALENIC COSMETICS LABORATORY не е удовлетворяващ, GALENIC COSMETICS LABORATORY го уведомяват, че той може да сезира Националната комисия за информатиката и свободите.

GALENIC COSMETICS LABORATORY не прехвърлят никакви лични данни извън територията на Европейския съюз, както и няма да прехвърлят никакви данни на трети партньори, без изричното разрешение на Потребителя.  GALENIC COSMETICS LABORATORY се ангажират с всички евентуални предварителни формалности пред властите, компетентни по въпросите за защита на личните данни. 

GALENIC COSMETICS LABORATORY ще отговорят на въпросите на Потребителя, касаещи личните му  данни, скорошния достъп до тези данни и евентуалните действия, свързани с тяхната обработка при спазване на законоустановените срокове.

За повече информация по обработката на лични данни, GALENIC COSMETICS LABORATORY приканват Потребителите да се запознаят с тяхната политика, отнасяща се до данните от личен характер, достъпна на следния адрес: 

https://galenicbulgaria.myshopify.com/pages/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0

 

ЧЛЕН 10 – ХИПЕРТЕКСТ ВРЪЗКИ
Потребителят е информиран за факта, че GALENIC COSMETICS LABORATORY могат да предоставят връзки към други интернет сайтове и/или външни приложения. Тези интернет сайтове и/или приложения са независими от Сайта.

GALENIC COSMETICS LABORATORY не редактират, нито контролират източниците и съдържанието на тези интернет сайтове или на техните връзки към други интернет сайтове и/или приложения. Връзките към тези интернет сайтове и/или приложения в никакъв случай не представляват одобрение, валидиране или присъединяване на GALENIC COSMETICS LABORATORY към съдържанието на тези интернет сайтове и/или приложения или към начина, по който те могат да бъдат използвани.

Следователно, GALENIC COSMETICS LABORATORY не могат да бъдат държани отговорни за съдържанието, продуктите, услугите, рекламата, бисквитките или други елементи на тези интернет сайтове, както и за всички щети или загуби, доказани или предполагаеми, последващи или които са във връзка с употребата на информацията, услугите или данните, предоставени от тези интернет сайтове и/или приложения.

Създаването на хипертекст връзки в Сайта може да бъде осъществявано само с предварителното писмено разрешение на GALENIC COSMETICS LABORATORY. Всяко искане за разрешение следва да бъде адресирано до следния електронен адрес: website_bulgaria@galenic.com

ЧЛЕН 11 –  ПОЛИТИКА СПРЯМО БИСКВИТКИТЕ
 „Бисквитка” е малка информационна програма, представляваща база дигитални данни, изпратена към Потребителя от уеб-сървър и складирана на твърдия диск на компютъра на Потребителя, на таблета или на телефона му (наричани общо по-надолу „Устройства”). 

По смисъла на този раздел, терминът «бисквитки» препраща към всяка технология, упомената в член 32-II на закона от 6 януари 1978 г. и промените към него.

Някои „бисквитки” могат да съдържат информации от личен характер, позволяващи да се идентифицира Потребителя като физическо лице и/или да се идентифицира неговото Устройство. Те позволяват да се отбележат секции от Сайта, които интересуват Потребителя и така впоследствие да му се предлага Интернет съдържание, което отговаря на неговите интереси.

В тази връзка се напомня, че срокът на запазване на информацията, регистрирана чрез „бисквитки” в Устройствата не може да превишава 13 месеца.

Сайтът използва „бисквитки” и със статистическа цел (например очакван брой на посещения в Сайта или географски зони, в които са локализирани Потребителите), за подобряване на функционирането на Сайта и на навигацията (например да се предпочете или развие оптимизация на Сайта за определен браузер или определен дисплей) и за осигуряване на сигурността на навигацията, като се полагат усилия за борба включително и с измамите и нежеланите имейли.

„Бисквитките” на трети лица също могат да бъдат записани на Устройствата и имат за цел да персонализират и/или да подобрят съдържанието, включително рекламното, което може да бъде използвано при навигирането в Интернет. В зависимост от носителя, много „бисквитки” на трети лица могат да бъдат записани, включително:

• „Бисквитки” на социалните мрежи могат да бъдат инсталирани в Устройствата, когато Потребителят влиза в някоя от нашите секции, където е публикувано съдържание, произхождащо от социалните мрежи. GALENIC COSMETICS LABORATORY приканват всеки Потребител да се запознае с политиката за управление на тези „бисквитки” на социалните мрежи на сайтовете на съответните мрежи.
• „Бисквитките” Flash® са файлове, съхранявани от софтуера Flash®, който е инсталиран, за да се визуализират динамични обекти, каквито са графичните анимации или видеоклиповете. „Бисквитките” Flash® могат да бъдат инсталирани от момента на използването на Flash®. GALENIC COSMETICS LABORATORY приканват всеки Потребител да се запознае с политиката за управление на „бисквитки” Flash® върху Сайта на фирмата, която предоставя този софтуер. 
• „Бисквитки” за таргетиране, ползвани от трети лица като например рекламодатели, които могат да служат за разпространяването на реклами, съответстващи по-добре на Потребителите или насочени към техните интереси. Те позволяват също така да се ограничи броя на показванията на определена реклама и помагат да се измери ефикасността на дадена рекламна кампания. Тези „бисквитки” служат също така за проследяване на навигацията на Потребителя в различни сайтове от Мрежата. 

Освен това, може да се наложи GALENIC COSMETICS LABORATORY да поставят свои „бисквитки” върху носители, принадлежащи на трети лица, които са техни партньори; 

Тези „бисквитки” имат за цел основно да предоставят на Потребителя съдържание, което е съобразено с неговите интереси, както и да изчисляват посещенията на съдържанието.

Продължавайки навигацията в Сайта, Потребителят приема, че GALENIC COSMETICS LABORATORY използват „бисквитки” в съответствие с описаното в настоящия раздел.

Интернет браузерите обикновено са настроени да приемат „бисквитките”. Потребителят, разбира се, може да се противопостави на тяхното присъствие и да ги откаже или да ги премахне. За тази цел може да ги премахне от Устройствата, като влезе в страницата за помощ на използвания браузер или да се противопостави на записването на „бисквитки” като дезактивира тази функция в своя браузер (начините са уточнени на интернет страницата на Националната комисия за информатиката и свободите, НКИС, на адрес: http://www.cnil.fr).

Потребителят може във всеки един момент да промени своя избор по отношение на приемането или отказването на „бисквитки”.

Ако Потребителят дезактивира употребата на „бисквитки”, сайтът няма да може да функционира по най-добият начин или някои части от съдържанието ще бъдат недостъпни. За това се препоръчва да се позволи записването на „бисквитки” с цел да се използват всички функционалности на Сайта.

За повече информация по употребата на „бисквитки” на Сайта, GALENIC COSMETICS LABORATORY приканват Потребителите да се запознаят с таблицата за „бисквитки”, достъпна на следния сайт:
https://galenicbulgaria.myshopify.com/pages/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0

ЧЛЕН 12 – ЛИПСА НА ОТКАЗ И ЧАСТИЧНА НИЩОЖНОСТ
При хипотезата, че някоя от разпоредбите на ОУП се окаже нищожна или не може да се случи, в  резултат на промени в законодателството, на разпоредбите или на решение на съда, това в никакъв случай не може да засегне валидността и спазването на другите разпоредби от ОУП.

Фактът, че някоя от страните не се е позовала на която и да е разпоредба от ОУП не може да означава отказ от позоваване на същата тази разпоредба в последствие.  

ЧЛЕН 13 – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
В случай, че някоя разпоредба на ОУП загуби своята валидност или ако ОУП съдържат непълноти, въпросната разпоредба ще бъде заменяна с друга, която да се доближава най-много до нея от юридическа гледна точка.

Потребителите декларират и признават че са чели ОУП и използването на Сайта представлява от страна на Потребителите пълно и безусловно приемане на ОУП в тяхната цялост.

За всички въпроси засягащи ОУП, коментари или бележки по Сайта или по потребителските им профили, Потребителите могат да изпращат мейли на следния адрес: website_bulgaria@galenic.com

ЧЛЕН 14 – ПРОМЕНИ НА ОУП
ОУП могат да бъдат променени по всяко време от GALENIC COSMETICS LABORATORY. Потребителят ще бъде информиран за тези промени. Всяко използване на Сайта след информирането за промяната ще се смята за приемане на ОУП. Приложимите ОУП следователно ще са тези, които са в сила за Сайта към датата на неговото използване от Потребителя. В случай на несъгласие с промените в ОУП, Потребителят се ангажира да не използва Сайта.

В случай на превод на ОУП, единствено френската версия е валидна и приложима. 

ЧЛЕН 15 – ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА
ОУП са подчинени на френското право.

Всеки спор, който би се породил във връзка с настоящите ОУП ще бъде уреждан чрез извънсъдебно посредничество, преди да се премине към съд или арбитраж.

В случай на неуспех на посредничеството, спорът ще бъде отнасян към компетентната юрисдикция в ресора на апелативния съд на Париж.